Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.statera.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Statera Fitness s.r.o., Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále v textu jen prodávající) a kupujícího (dále v textu jen zákazník či kupující).

Definice pojmů

 1. „Prodávající“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky (věci, které jsou předmětem koupě) a umožní mu nabýt vlastnické právo k nim.
 2. „Kupující“ je osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je odevzdání věci, která je předmětem koupě a umožnění nabytí vlastnického práva k ní, oproti závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 3. „Kupní smlouva“ je smlouva, jejíž návrh je prodávajícím obdržen v okamžiku přijetí Vaší objednávky, kterou prodávající potvrdí e-mailem na elektronickou adresu uvedenou kupujícím. Potvrzením objednávky je smlouva uzavřena. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit společně s nabídkou výrobků. Tyto obchodní podmínky jsou nesdílnou součástí uzavřené smlouvy.

Způsob dopravy zboží

Balík PPL, Geis nebo DHL – Objednávka přijatá v pracovní den je v co nejbližším možném termínu předávaná ke zpracování a doručení kupujícímu na uvedenou dodací adresu. Dopravce bude kontaktovat zákazníka při dodání. Cena za doručení je dle aktuálního ceníku a dle váhy objednávky.

Doporučená zásilka Česká pošta – Objednávka přijatá v pracovní den je v co nejbližším možném termínu předávaná ke zpracování a doručení kupujícímu na uvedenou dodací adresu. Česká pošta doručuje nejpozději do dvou pracovních dnů, od podání zásilky. Pokud kupujícího doručovatel nezastihne na místě určení na první pokus, ponechá kupujícímu upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště. Cena za doručení je 49 Kč s DPH. Platí pouze pro produkt DVD.

Doporučený balíček Česká pošta  – Objednávka přijatá v pracovní den je v co nejbližším možném termínu předávaná ke zpracování a doručení kupujícímu na uvedenou dodací adresu. Česká pošta doručuje nejpozději do pěti pracovních dnů, od podání zásilky. Pokud kupujícího doručovatel nezastihne na místě určení na první pokus, ponechá kupujícímu upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště. Cena za doručení je 117 Kč s DPH. Platí pouze pro zásilky do 2 kg, součet všech 3 rozměrů nesmí přesáhnout 90 cm a žádná ze stran nesmí přesáhnout 60 cm.

Způsob platby za zboží

Na dobírku – Objednávku kupující zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Cena za tento způsob platby je 49,- Kč s DPH.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) vykazuje vady, má kupující právo na odstranění vady a další práva ve smyslu ust. § 2106, § 2107 a § 2165 a n. zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle reklamačního řádu níže. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží a to bez jakékoli sankce a uvádění důvodů odstoupení.  Pro odstoupení využijte laskavě email: info@statera.cz, kde se domluví způsob předání věci.
 2. Předpokladem pro úspěšné završení procesu (tedy vrácení kupní ceny způsobem určeným v odstoupení od smlouvy kupujícím, jinak způsobem, jakým provedl úhradu kupní ceny v plné výši ponížené o částky uvedené v těchto obchodních podmínkách níže) odstoupení od smlouvy je navrácení samotného zboží.
 3. Kupujícímu se doporučuje vlastní zboží zaslat až po potvrzení o doručení platného odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. Kupující vrací prodávajícímu nepoškozené a nepoužité zboží ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato (v neporušeném obalu), včetně záručního listu, návodu k použití a případné další dokumentace a příslušenství na adresu sdělenou prodávajícím v potvrzující e-mailové zprávě zaslané prodávajícím na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, jinak na elektronickou adresu určenou kupujícím v odstoupení od smlouvy. Kupujícímu se doporučuje ve vlastním zájmu zboží pojistit pro případ poškození či ztráty v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího. Náklady na vrácení zboží zpět, včetně doporučeného pojištění, hradí kupující.
 4. Bude-li zboží odesláno bez předchozího souhlasu prodávajícího na dobírku, nebude tato zásilka prodávajícím převzata.
 5. Po vrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu, bude uhrazena kupujícímu plná kupní cena zboží, bez částky na přepravu. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 6. V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou skutečnou škodu na zboží. Způsobená škoda představuje bezdůvodné obohacení spotřebitele, které je povinen vydat. Případně může spotřebitel písemně své odstoupení od smlouvy vzít zpět, pokud s tím bude prodávající souhlasit.
 7. V případě nepřevzetí zboží kupujícím zaslaného na dobírku má prodávající právo na náhradu všech vynaložených nákladů na jeho zaslání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat do ČR (faktická nemožnost plnění). Pakliže bude tato skutečnost zjištěna, bude kupující neprodleně informován.
 2. V případě, že byla uhrazena záloha nebo celá částka, bude taková částka v případě odstoupení od smlouvy zaslána bez zbytečného odkladu na účet nebo na dohodnutou adresu kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 2. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním, a to buď písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky emailem na adresu: info@statera.cz, vit.primas@statera.cz nebo tereza.pelcmanova@statera.cz. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost zapracovala údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému, tyto údaje v informačním systému shromažďovala za účelem zajištění řádného vedení účetnictví a možnosti poskytnout výhody plynoucí z případného klubového členství. Osobní údaje zákazníků NEBUDOU předávány třetím stranám k marketingovým účelům (např. rozesílání katalogů nebo jiných tiskových materiálů poštou na adresy členů, e-mailové zprávy, SMS informace).
 3. Tento informační systém společnost provozuje na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem zkvalitnění služeb provozování internetového portálu www.statera.cz ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 4. Osoba, která vyplnila formulář, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Společnost odpovídá za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.
 5. Správcem údajů je společnost Statera Fitness s.r.o.,IČ: 06510345, se sídlem: Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283401.

 

Reklamační řád

 1. Úvodní ustanovení
 1. Reklamační řád společnosti Statera Fitnesss.r.o., IČ: 06510345, se sídlem: Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283401 (viz výpis z Obchodního rejstříku, dále jen „Společnost“), provozující internetový portál www.statera.cz upravuje postup zákazníka a Společnosti v případě, že přes veškeré úsilí Společnosti o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
 2. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 1. Prevence
 1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod.
 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím webových stránek www.statera.cz a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

III. Záruka za jakost

 1. Společnost odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Skutečnosti, že je věc bez vad se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebování zboží.
 3. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem (kupujícím) má vady, tedy nemá vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 1. Záruční podmínky
 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době (viz. níže) vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem (kupujícím) či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže v případě, kdy je k vyřízení reklamace nutné prozkoumání i např. příslušenství věci, je reklamováno zboží kompletní, dále jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel (kupující) stejná práva jako u neodstranitelné vady.
 1. Místo a způsob uplatnění reklamace
 1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
  a) písemně na adrese Statera Fitness s.r.o., IČ: 06510345, se sídlem: Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
  b) elektronicky na e-mailové adrese info@statera.cz.
 2. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Společnost reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.statera.cz
 3. Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat zákazníkovi (kupujícímu) písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, pokud o to požádá.
 4. Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
 5. Kupující se může informovat o stavu reklamace
  a) telefonicky na čísle uvedeném v sekci Kontakt
  b) elektronicky na e-mailové adrese: info@statera.cz
 1. Lhůty pro uplatnění reklamace
 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Doporučujeme uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila, neboť případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a mohlo by být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet od převzetí zboží.
 2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

VII. Podstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci    b) na odstranění vady opravou věci   c) na přiměřenou slevu z kupní ceny   d) odstoupit od smlouvy
 2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 3. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u nepodstatného porušení smlouvy.

VIII. Nepodstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 1. Výprodej zboží, slevy, akční ceny (prodej vadného zboží)
 1. Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, mohou být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá, prodávající však odpovídá za případné další vady.
 2. U věcí použitých je možné uplatnit práva z odpovědnosti za vady do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím., prodávající může zkrátit tuto dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.
 3. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

 

Nevíte si rady?

Kontaktujte našeho specialistu, ten Vám pomůže.

+420 733 161 311

info[zavinac]statera.cz

Webdesign - bARTvisions

Copyright © | Statera Fitness s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.